Đầu bơm Rời Trục KQSN 2 Cửa Hút.

MÁY BƠM KQSN KAIQUAN CHO KHAI KHOÁNG MÕ QUẶNG APATIT LÀO CÀI MÕ THANG QUÃNG NINH
MODEL CÔNG SUẤT (kW) VÒNG TUA (RPM) ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG (m3/h) CỘT ÁP
(m)
Bánh quạt bằng 2Cr13 Bánh quạt bằng
 304
Làm kín Phớt
 cơ khí
Làm kín Phớt
cơ khí
KQSN150-M4/310 90 2960 DN150 160 120  73,690,000  76,510,000
KQSN150-M4/295 75 2960 DN150 152 108  73,690,000  76,510,000
KQSN150-M4/276 75 2960 DN150 142 95  73,690,000  76,510,000
KQSN150-M4/257 55 2960 DN150 131 83  73,690,000  76,510,000
KQSN150-N4/310 75 2960 DN150 131 116  73,900,000  76,710,000
KQSN150-N4/295 75 2960 DN150 124 105  73,900,000  76,710,000
KQSN150-N4/276 55 2960 DN150 117 92  73,900,000  76,710,000
KQSN150-N4/257 45 2960 DN150 109 80  73,900,000  76,710,000
KQSN150-M6/245 55 2960 DN150 160 79  63,950,000  65,540,000
KQSN150-M6/225 45 2960 DN150 147 66  63,950,000  65,540,000
KQSN150-M6/211 37 2960 DN150 138 58  63,950,000  65,540,000
KQSN150-M6/201 37 2960 DN150 131 53  63,950,000  65,540,000
KQSN150-N6/245 45 2960 DN150 136 76  63,560,000  65,150,000
KQSN150-N6/228 37 2960 DN150 126 66  63,560,000  65,150,000
KQSN150-N6/208 30 2960 DN150 115 55  63,560,000  65,150,000
KQSN150-N6/201 30 2960 DN150 111 51  63,560,000  65,150,000
KQSN150-M7/332 200 2960 DN150 369 125  86,270,000  89,520,000
KQSN150-M7/318 160 2960 DN150 356 115  86,270,000  89,520,000
KQSN150-M7/305 132 2960 DN150 342 102  86,270,000  89,520,000
KQSN150-M7/283 110 2960 DN150 316 90  86,270,000  89,520,000
KQSN150-M7/260 90 2960 DN150 277 74  86,270,000  89,520,000
KQSN150-N7/332 160 2960 DN150 285 120  86,220,000  89,480,000
KQSN150-N7/305 110 2960 DN150 265 103  86,220,000  89,480,000
KQSN150-N7/283 90 2960 DN150 250 84  86,220,000  89,480,000
KQSN150-N7/260 75 2960 DN150 234 69  86,220,000  89,480,000
KQSN200-M4/388 250 2960 DN200 280 193  105,210,000  109,620,000
KQSN200-M4/360 220 2960 DN200 258 165  105,210,000  109,620,000
KQSN200-M4/328 160 2960 DN200 236 138  105,210,000  109,620,000
KQSN200-M4/305 132 2960 DN200 220 120  105,210,000  109,620,000
KQSN200-M4/283 110 2960 DN200 207 103  105,210,000  109,620,000
KQSN200-N4/388 220 2960 DN200 238 190  106,420,000  110,820,000
KQSN200-N4/360 160 2960 DN200 208 160  106,420,000  110,820,000
KQSN200-N4/328 132 2960 DN200 196 133  106,420,000  110,820,000
KQSN200-N4/286 110 2960 DN200 190 102  106,420,000  110,820,000
KQSN200-M5/420 450 2960 DN200 440 225  144,010,000  149,210,000
KQSN200-M5/398 400 2960 DN200 416 201  144,010,000  149,210,000
KQSN200-M5/378 315 2960 DN200 390 177  144,010,000  149,210,000
KQSN200-M5/355 280 2960 DN200 368 157  144,010,000  149,210,000
KQSN200-M5/336 250 2960 DN200 345 138  144,010,000  149,210,000
KQSN200-N5/418 355 2960 DN200 375 210  138,460,000  143,660,000
KQSN200-N5/396 315 2960 DN200 356 189  138,460,000  143,660,000
KQSN200-N5/375 280 2960 DN200 338 171  138,460,000  143,660,000
KQSN200-N5/352 250 2960 DN200 321 154  138,460,000  143,660,000
KQSN200-N5/334 220 2960 DN200 305 139  138,460,000  143,660,000
KQSN200-M6/280 132 2960 DN200 280 95  81,740,000  83,900,000
KQSN200-M6/274 110 2960 DN200 272 90  81,740,000  83,900,000
KQSN200-M6/258 90 2960 DN200 256 80  81,740,000  83,900,000
KQSN200-M6/237 75 2960 DN200 235 67  81,740,000  83,900,000
KQSN200-N6/280 90 2960 DN200 238 92  79,810,000  81,970,000
KQSN200-N6/258 75 2960 DN200 219 78  79,810,000  81,970,000
KQSN200-N6/244 75 2960 DN200 207 70  79,810,000  81,970,000
KQSN200-N6/237 55 2960 DN200 200 64  79,810,000  81,970,000
KQSN200-M8/305 220 2960 DN200 530 111  108,900,000  112,510,000
KQSN200-M8/292 200 2960 DN200 508 100  108,900,000  112,510,000
KQSN200-M8/278 160 2960 DN200 485 88  108,900,000  112,510,000
KQSN200-M8/256 132 2960 DN200 439 72  108,900,000  112,510,000
KQSN200-M8/235 110 2960 DN200 392 57  108,900,000  112,510,000
KQSN200-N8/305 185 2960 DN200 480 100  106,570,000  110,180,000
KQSN200-N8/278 160 2960 DN200 439 84  106,570,000  110,180,000
KQSN200-N8/256 110 2960 DN200 401 70  106,570,000  110,180,000
KQSN200-N8/235 90 2960 DN200 356 55  106,570,000  110,180,000
KQSN200-M9/235 75 2960 DN200 280 64  74,310,000  76,040,000
KQSN200-M9/223 75 2960 DN200 266 57  74,310,000  76,040,000
KQSN200-M9/212 55 2960 DN200 252 51  74,310,000  76,040,000
KQSN200-M9/200 45 2960 DN200 238 46  74,310,000  76,040,000
KQSN200-N9/235 75 2960 DN200 238 62  73,340,000  75,070,000
KQSN200-N9/228 55 2960 DN200 230 58  73,340,000  75,070,000
KQSN200-N9/212 45 2960 DN200 214 50  73,340,000  75,070,000
KQSN200-N9/198 37 2960 DN200 202 44  73,340,000  75,070,000
KQSN200-M12/246 132 2960 DN200 534 61  79,240,000  81,840,000
KQSN200-M12/228 110 2960 DN200 497 53  79,240,000  81,840,000
KQSN200-M12/211 75 2960 DN200 454 44  79,240,000  81,840,000
KQSN200-M12/195 75 2960 DN200 425 35  79,240,000  81,840,000
KQSN200-N12/246 110 2960 DN200 473 61  78,200,000  80,790,000
KQSN200-N12/228 90 2960 DN200 443 54  78,200,000  80,790,000
KQSN200-N12/211 75 2960 DN200 410 45  78,200,000  80,790,000
KQSN200-N12/195 55 2960 DN200 381 37  78,200,000  80,790,000
KQSN250-M4/595 280 1480 DN250 491 115  156,980,000  168,110,000
KQSN250-M4/565 220 1480 DN250 485 100  156,980,000  168,110,000
KQSN250-M4/540 185 1480 DN250 466 91  156,980,000  168,110,000
KQSN250-M4/503 160 1480 DN250 432 79  156,980,000  168,110,000
KQSN250-M4/473 132 1480 DN250 407 70  156,980,000  168,110,000
KQSN250-N4/595 220 1480 DN250 432 110  155,810,000  166,940,000
KQSN250-N4/565 185 1480 DN250 412 97  155,810,000  166,940,000
KQSN250-N4/531 160 1480 DN250 387 86  155,810,000  166,940,000
KQSN250-N4/497 132 1480 DN250 362 75  155,810,000  166,940,000
KQSN250-N4/475 110 1480 DN250 346 68  155,810,000  166,940,000
KQSN250-M6/473 185 1480 DN250 493 75  137,740,000  146,550,000
KQSN250-M6/447 160 1480 DN250 485 66  137,740,000  146,550,000
KQSN250-M6/437 132 1480 DN250 470 64  137,740,000  146,550,000
KQSN250-M6/410 110 1480 DN250 441 56  137,740,000  146,550,000
KQSN250-M6/383 90 1480 DN250 412 49  137,740,000  146,550,000
KQSN250-M6/356 75 1480 DN250 383 42  137,740,000  146,550,000
KQSN250-N6/473 160 1480 DN250 432 75  136,710,000  145,530,000
KQSN250-N6/447 110 1480 DN250 420 64  136,710,000  145,530,000
KQSN250-N6/428 110 1480 DN250 399 59  136,710,000  145,530,000
KQSN250-N6/410 90 1480 DN250 382 54  136,710,000  145,530,000
KQSN250-N6/383 75 1480 DN250 357 47  136,710,000  145,530,000
KQSN250-N6/356 75 1480 DN250 332 41  136,710,000  145,530,000
KQSN250-M9/367 75 1480 DN250 485 41  112,780,000  117,840,000
KQSN250-M9/349 75 1480 DN250 461 37  112,780,000  117,840,000
KQSN250-M9/327 55 1480 DN250 432 32  112,780,000  117,840,000
KQSN250-M9/300 45 1480 DN250 403 27  112,780,000  117,840,000
KQSN250-N9/367 75 1480 DN250 412 39  113,590,000  118,650,000
KQSN250-N9/341 55 1480 DN250 383 34  113,590,000  118,650,000
KQSN250-N9/316 45 1480 DN250 354 29  113,590,000  118,650,000
KQSN250-N9/300 37 1480 DN250 342 25  113,590,000  118,650,000
KQSN300-M3/816 800 1480 DN300 790 220  387,590,000  395,180,000
KQSN300-M3/780 710 1480 DN300 765 200  387,590,000  395,180,000
KQSN300-M3/738 630 1480 DN300 736 180  387,590,000  395,180,000
KQSN300-M3/685 560 1480 DN300 707 160  387,590,000  395,180,000
KQSN300-N3/816 710 1480 DN300 670 210  387,590,000  395,180,000
KQSN300-N3/780 630 1480 DN300 647 190  387,590,000  395,180,000
KQSN300-N3/738 560 1480 DN300 625 170  387,590,000  395,180,000
KQSN300-N3/685 500 1480 DN300 602 150  387,590,000  395,180,000
KQSN300-M4/690 500 1480 DN300 815 150  258,420,000  263,250,000
KQSN300-M4/665 450 1480 DN300 790 140  258,420,000  263,250,000
KQSN300-M4/652 450 1480 DN300 774 135  258,420,000  263,250,000
KQSN300-M4/618 400 1480 DN300 735 121  258,420,000  263,250,000
KQSN300-M4/592 355 1480 DN300 703 111  258,420,000  263,250,000
KQSN300-M4/559 315 1480 DN300 664 99  258,420,000  263,250,000
KQSN300-N4/690 450 1480 DN300 685 143  257,560,000  262,390,000
KQSN300-N4/665 400 1480 DN300 670 136  257,560,000  262,390,000
KQSN300-N4/638 355 1480 DN300 644 125  257,560,000  262,390,000
KQSN300-N4/612 315 1480 DN300 617 115  257,560,000  262,390,000
KQSN300-N4/585 280 1480 DN300 590 105  257,560,000  262,390,000
KQSN300-N4/559 250 1480 DN300 563 96  257,560,000  262,390,000
KQSN300-M6/530 315 1480 DN300 790 94  213,290,000  225,140,000
KQSN300-M6/509 280 1480 DN300 758 86  213,290,000  225,140,000
KQSN300-M6/482 250 1480 DN300 719 78  213,290,000  225,140,000
KQSN300-M6/456 220 1480 DN300 679 69  213,290,000  225,140,000
KQSN300-M6/443 200 1480 DN300 664 65  213,290,000  225,140,000
KQSN300-N6/530 250 1480 DN300 670 91  213,340,000  225,190,000
KQSN300-N6/509 250 1480 DN300 644 84  213,340,000  225,190,000
KQSN300-N6/488 220 1480 DN300 617 77  213,340,000  225,190,000
KQSN300-N6/445 185 1480 DN300 563 64  213,340,000  225,190,000
KQSN300-M6W/654 710 1480 DN300 1260 126  310,330,000  328,470,000
KQSN300-M6W/634 630 1480 DN300 1222 120  310,330,000  328,470,000
KQSN300-M6W/608 560 1480 DN300 1172 110  310,330,000  328,470,000
KQSN300-M6W/583 500 1480 DN300 1121 103  310,330,000  328,470,000
KQSN300-M6W/543 400 1480 DN300 1046 88  310,330,000  328,470,000
KQSN300-M6W/531 400 1480 DN300 1021 85  310,330,000  328,470,000
KQSN300-M6WJ/654 200 990 DN300 903 56  310,330,000  328,470,000
KQSN300-M6WJ/634 185 990 DN300 875 53  310,330,000  328,470,000
KQSN300-M6WJ/608 160 990 DN300 840 49  310,330,000  328,470,000
KQSN300-M6WJ/583 132 990 DN300 805 45  310,330,000  328,470,000
KQSN300-M6WJ/543 132 990 DN300 750 39  310,330,000  328,470,000
KQSN300-M6WJ/531 110 990 DN300 733 37  310,330,000  328,470,000
KQSN300-M9/445 185 1480 DN300 790 60  157,760,000  167,300,000
KQSN300-M9/423 160 1480 DN300 751 55  157,760,000  167,300,000
KQSN300-M9/387 132 1480 DN300 687 46  157,760,000  167,300,000
KQSN300-M9/356 110 1480 DN300 632 39  157,760,000  167,300,000
KQSN300-N9/445 160 1480 DN300 670 59  158,540,000  168,080,000
KQSN300-N9/418 132 1480 DN300 630 52  158,540,000  168,080,000
KQSN300-N9/392 110 1480 DN300 590 46  158,540,000  168,080,000
KQSN300-N9/356 90 1480 DN300 536 38  158,540,000  168,080,000
KQSN300-M9W/503 355 1480 DN300 1260 77  210,740,000  223,160,000
KQSN300-M9W/473 315 1480 DN300 1184 69  210,740,000  223,160,000
KQSN300-M9W/453 280 1480 DN300 1134 63  210,740,000  223,160,000
KQSN300-M9W/433 250 1480 DN300 1084 58  210,740,000  223,160,000
KQSN300-M9W/415 220 1480 DN300 1040 53  210,740,000  223,160,000
KQSN300-M9WJ/503 110 990 DN300 843 34  210,740,000  223,160,000
KQSN300-M9WJ/473 90 990 DN300 792 30  210,740,000  223,160,000
KQSN300-M9WJ/453 75 990 DN300 759 28  210,740,000  223,160,000
KQSN300-M9WJ/433 75 990 DN300 725 25  210,740,000  223,160,000
KQSN300-M9WJ/415 75 990 DN300 695 23  210,740,000  223,160,000
KQSN300-M13/348 110 1480 DN300 790 34  133,710,000  139,780,000
KQSN300-M13/331 90 1480 DN300 751 30  133,710,000  139,780,000
KQSN300-M13/313 75 1480 DN300 711 27  133,710,000  139,780,000
KQSN300-M13/289 55 1480 DN300 656 23  133,710,000  139,780,000
KQSN300-N13/348 90 1480 DN300 670 33  133,850,000  139,920,000
KQSN300-N13/334 75 1480 DN300 644 30  133,850,000  139,920,000
KQSN300-N13/303 55 1480 DN300 583 25  133,850,000  139,920,000
KQSN300-N13/289 55 1480 DN300 556 23  133,850,000  139,920,000
KQSN300-M13W/406 220 1480 DN300 1260 45.84  190,050,000  198,290,000
KQSN300-M13W/390 185 1480 DN300 1210 42  190,050,000  198,290,000
KQSN300-M13W/357 160 1480 DN300 1109 35  190,050,000  198,290,000
KQSN300-M13W/333 132 1480 DN300 1033 31  190,050,000  198,290,000
KQSN300-M13WJ/406 75 990 DN300 843 21  190,050,000  198,290,000
KQSN300-M13WJ/390 55 990 DN300 809 19  190,050,000  198,290,000
KQSN300-M13WJ/357 45 990 DN300 742 16  190,050,000  198,290,000
KQSN300-M13WJ/333 37 990 DN300 691 14  190,050,000  198,290,000
KQSN300-M19/285 55 1480 DN300 790 20  116,400,000  120,730,000
KQSN300-M19/271 55 1480 DN300 751 18  116,400,000  120,730,000
KQSN300-M19/257 45 1480 DN300 711 16  116,400,000  120,730,000
KQSN300-M19/242 37 1480 DN300 672 14  116,400,000  120,730,000
KQSN300-N19/285 45 1480 DN300 670 19  116,470,000  120,810,000
KQSN300-N19/270 37 1480 DN300 637 16  116,470,000  120,810,000
KQSN300-N19/254 37 1480 DN300 597 15  116,470,000  120,810,000
KQSN300-N19/242 37 1480 DN300 570 14  116,470,000  120,810,000
KQSN300-M27/251 37 1480 DN300 790 13  109,340,000  112,520,000
KQSN300-M27/233 30 1480 DN300 735 11  109,340,000  112,520,000
KQSN300-M27/223 30 1480 DN300 703 10  109,340,000  112,520,000
KQSN300-M27/213 30 1480 DN300 672 9  109,340,000  112,520,000
KQSN300-N27/251 37 1480 DN300 670 12  109,160,000  112,340,000
KQSN300-N27/238 30 1480 DN300 637 11  109,160,000  112,340,000
KQSN300-N27/213 22 1480 DN300 570 9  109,160,000  112,340,000
KQSN350-M4/765 1250 1480 DN350 1260 210        440,560,000         467,620,000
KQSN350-M4/718 1000 1480 DN350 1222 185        440,560,000         467,620,000
KQSN350-M4/693 900 1480 DN350 1172 163        440,560,000         467,620,000
KQSN350-M4/666 800 1480 DN350 1121 147        440,560,000         467,620,000
KQSN350-N4/765 1000 1480 DN350 1069 207        439,080,000         466,140,000
KQSN350-N4/718 800 1480 DN350 1026 182        439,080,000         466,140,000
KQSN350-N4/693 630 1480 DN350 984 158        439,080,000         466,140,000
KQSN350-N4/666 500 1480 DN350 866 135        439,080,000         466,140,000
KQSN350-M6/654 710 1480 DN350 1260 126        352,050,000         373,010,000
KQSN350-M6/634 630 1480 DN350 1222 120        352,050,000         373,010,000
KQSN350-M6/608 560 1480 DN350 1172 110        352,050,000         373,010,000
KQSN350-M6/583 500 1480 DN350 1121 103        352,050,000         373,010,000
KQSN350-M6/543 400 1480 DN350 1046 88        352,050,000         373,010,000
KQSN350-M6/531 400 1480 DN350 1021 85        352,050,000         373,010,000
KQSN350-N6/653 500 1480 DN350 1069 121        333,920,000         354,880,000
KQSN350-N6/627 500 1480 DN350 1026 112        333,920,000         354,880,000
KQSN350-N6/601 450 1480 DN350 984 102        333,920,000         354,880,000
KQSN350-N6/575 400 1480 DN350 941 94        333,920,000         354,880,000
KQSN350-N6/530 315 1480 DN350 866 79        333,920,000         354,880,000
KQSN350-M9/503 355 1480 DN350 1260 77        193,510,000         205,070,000
KQSN350-M9/473 315 1480 DN350 1184 69        193,510,000         205,070,000
KQSN350-M9/453 280 1480 DN350 1134 63        193,510,000         205,070,000
KQSN350-M9/433 250 1480 DN350 1084 58        193,510,000         205,070,000
KQSN350-M9/415 220 1480 DN350 1040 53        193,510,000         205,070,000
KQSN350-N9/502 315 1480 DN350 1069 74        200,550,000         212,120,000
KQSN350-N9/477 250 1480 DN350 1016 66        200,550,000         212,120,000
KQSN350-N9/452 220 1480 DN350 962 59        200,550,000         212,120,000
KQSN350-N9/437 200 1480 DN350 940 56        200,550,000         212,120,000
KQSN350-N9/415 185 1480 DN350 882 50        200,550,000         212,120,000
KQSN350-M12S/395 185/160 1480 DN350 1050 45        219,420,000         228,090,000
KQSN350-M12S/375 160 1480 DN350 997 40        219,420,000         228,090,000
KQSN350-M12S/360 132 1480 DN350 957 37        219,420,000         228,090,000
KQSN350-M12S/345 110 1480 DN350 917 34        219,420,000         228,090,000
KQSN350-M12S/330 110 1480 DN350 877 31        219,420,000         228,090,000
KQSN350-M12SJ/395 55 990 DN350 700 19        219,420,000         228,090,000
KQSN350-M12SJ/375 45 990 DN350 685 17        219,420,000         228,090,000
KQSN350-M12SJ/355 37 990 DN350 629 15        219,420,000         228,090,000
KQSN350-M12SJ/330 30 990 DN350 585 13        219,420,000         228,090,000
KQSN350-M12SJ/300 22 990 DN350 532 11        219,420,000         228,090,000
KQSN350-M13/406 220 1480 DN350 1260 46        177,550,000         185,930,000
KQSN350-M13/390 185 1480 DN350 1210 42        177,550,000         185,930,000
KQSN350-M13/357 160 1480 DN350 1109 35        177,550,000         185,930,000
KQSN350-M13/333 132 1480 DN350 1033 31        177,550,000         185,930,000
KQSN350-M13J/406 75 990 DN350 843 21        174,210,000         182,590,000
KQSN350-M13J/390 55 990 DN350 809 19        174,210,000         182,590,000
KQSN350-M13J/357 45 990 DN350 742 16        174,210,000         182,590,000
KQSN350-M13J/333 37 990 DN350 691 14        174,210,000         182,590,000
KQSN350-M17S/345 160/132 1480 DN350 1260 31        216,820,000         224,480,000
KQSN350-M17S/325 132 1480 DN350 1190 29        216,820,000         224,480,000
KQSN350-M17S/310 110 1480 DN350 1136 27        216,820,000         224,480,000
KQSN350-M17S/295 90 1480 DN350 1087 24        216,820,000         224,480,000
KQSN350-M17S/285 75 1480 DN350 1037 20        216,820,000         224,480,000
KQSN350-M17SJ/345 45 990 DN350 850 14        216,820,000         224,480,000
KQSN350-M17SJ/325 37 990 DN350 800 12        216,820,000         224,480,000
KQSN350-M17SJ/310 30 990 DN350 760 10        216,820,000         224,480,000
KQSN350-M17SJ/295 30 990 DN350 730 8        216,820,000         224,480,000
KQSN350-M17SJ/285 22 990 DN350 700 7        216,820,000         224,480,000
KQSN350-M20S/320 90 1480 DN350 1100 23        184,640,000         190,420,000
KQSN350-M20S/304 90 1480 DN350 1046 21        184,640,000         190,420,000
KQSN350-M20S/289 75 1480 DN350 993 19        184,640,000         190,420,000
KQSN350-M20S/273 75 1480 DN350 939 17        184,640,000         190,420,000
KQSN350-M20S/257 55 1480 DN350 885 15        184,640,000         190,420,000
KQSN350-M20SJ/320 30 990 DN350 736 10        184,640,000         190,420,000
KQSN350-M20SJ/304 22 990 DN350 699 9        184,640,000         190,420,000
KQSN350-M20SJ/289 22 990 DN350 665 8        184,640,000         190,420,000
KQSN350-M20SJ/273 18.5 990 DN350 628 7        184,640,000         190,420,000
KQSN350-M27/290 75 1480 DN350 1260 17        149,150,000         154,650,000
KQSN350-M27/273 75 1480 DN350 1184 15        149,150,000         154,650,000
KQSN350-M27/255 55 1480 DN350 1109 13        149,150,000         154,650,000
KQSN350-M27/247 55 1480 DN350 1071 12        149,150,000         154,650,000
KQSN350-N27/290 75 1480 DN350 1069 16        149,480,000         154,970,000
KQSN350-N27/267 55 1480 DN350 984 14        149,480,000         154,970,000
KQSN350-N27/247 45 1480 DN350 909 12        149,480,000         154,970,000
KQSN400-M4/900 2500 1480 DN400 2350 278        835,490,000         877,410,000
KQSN400-M4/835 2240 1480 DN400 2256 255.8        835,490,000         877,410,000
KQSN400-M4/775 2000 1480 DN400 2143.2 232.7        835,490,000         877,410,000
KQSN400-M4/705 1800 1480 DN400 2036 211.8        835,490,000         877,410,000
KQSN400-M4/630 1600 1480 DN400 1913.9 188.5        835,490,000         877,410,000
KQSN400-N4/900 2240 1480 DN400 2020 160        835,490,000         877,410,000
KQSN400-N4/835 2000 1480 DN400 1940 240        835,490,000         877,410,000
KQSN400-N4/775 1800 1480 DN400 1843 219        835,490,000         877,410,000
KQSN400-N4/705 1600 1480 DN400 1750 200        835,490,000         877,410,000
KQSN400-N4/630 1400 1480 DN400 1646 178        835,490,000         877,410,000
KQSN400-M9W/573 710 1480 DN400 2018 94        338,850,000         359,380,000
KQSN400-M9W/526 560 1480 DN400 1872 77        338,850,000         359,380,000
KQSN400-M9W/486 450 1480 DN400 1792 63        338,850,000         359,380,000
KQSN400-M9W/446 355 1480 DN400 1742 51        338,850,000         359,380,000
KQSN400-N9W/585 630 1480 DN400 1850 92        338,850,000         359,380,000
KQSN400-N9W/573 500 1480 DN400 1732 80        338,850,000         359,380,000
KQSN400-N9W/526 400 1480 DN400 1572 68        338,850,000         359,380,000
KQSN400-N9W/486 355 1480 DN400 1502 59        338,850,000         359,380,000
KQSN400-N9W/446 280 1480 DN400 1462 48        338,850,000         359,380,000
KQSN400-M13W/481 450 1480 DN400 2025 59        307,630,000         320,350,000
KQSN400-M13W/470 400 1480 DN400 2018 52        307,630,000         320,350,000
KQSN400-M13W/438 315 1480 DN400 1914 45        307,630,000         320,350,000
KQSN400-M13W/406 250 1480 DN400 1804 37        307,630,000         320,350,000
KQSN400-M13W/374 185 1480 DN400 1694 28        307,630,000         320,350,000
KQSN400-N13W/481 400 1480 DN400 1745 57        307,630,000         320,350,000
KQSN400-N13W/470 315 1480 DN400 1732 52        307,630,000         320,350,000
KQSN400-N13W/438 280 1480 DN400 1632 45        307,630,000         320,350,000
KQSN400-N13W/406 220 1480 DN400 1537 38        307,630,000         320,350,000
KQSN400-N13W/374 185 1480 DN400 1432 31        307,630,000         320,350,000
KQSN400-M17S/385 250 1480 DN400 1815 40        227,050,000         237,310,000
KQSN400-M17S/365 220 1480 DN400 1700 38        227,050,000         237,310,000
KQSN400-M17S/350 200 1480 DN400 1620 34        227,050,000         237,310,000
KQSN400-M17S/335 185 1480 DN400 1550 31        227,050,000         237,310,000
KQSN400-M17S/320 160 1480 DN400 1480 25        227,050,000         237,310,000
KQSN400-M17SJ/385 90 990 DN400 1214 18        227,050,000         237,310,000
KQSN400-M17SJ/365 75 990 DN400 1137 17        227,050,000         237,310,000
KQSN400-M17SJ/350 75 990 DN400 1084 15        227,050,000         237,310,000
KQSN400-M17SJ/335 55 990 DN400 1037 14        227,050,000         237,310,000
KQSN400-M17SJ/320 45 990 DN400 990 11        227,050,000         237,310,000
KQSN400-M19W/402 220 1480 DN400 2018 32        215,410,000         226,750,000
KQSN400-M19W/377 200 1480 DN400 1968 27        215,410,000         226,750,000
KQSN400-M19W/352 160 1480 DN400 1918 22        215,410,000         226,750,000
KQSN400-M19W/337 110 1480 DN400 1868 16        215,410,000         226,750,000
KQSN400-N19W/402 200 1480 DN400 1732 31        215,410,000         226,750,000
KQSN400-N19W/377 160 1480 DN400 1642 27        215,410,000         226,750,000
KQSN400-N19W/352 132 1480 DN400 1572 23        215,410,000         226,750,000
KQSN400-N19W/337 110 1480 DN400 1502 18        215,410,000         226,750,000
KQSN450-M6/850 2800 1480 DN450 3150 231        757,630,000         799,190,000
KQSN450-M6/788 2500 1480 DN450 3024 210.2        757,630,000         799,190,000
KQSN450-M6/730 2240 1480 DN450 2872.8 191.3        757,630,000         799,190,000
KQSN450-M6/664 2000 1480 DN450 2729.2 174.1        757,630,000         799,190,000
KQSN450-M6/595 1800 1480 DN450 2565.4 154.9        757,630,000         799,190,000
KQSN450-N6/850 2500 1480 DN450 2720 218        793,230,000         834,790,000
KQSN450-N6/788 2240 1480 DN450 2611.2 200.6        793,230,000         834,790,000
KQSN450-N6/730 2000 1480 DN450 2480.6 182.5        793,230,000         834,790,000
KQSN450-N6/664 1800 1480 DN450 2356.6 166.1        793,230,000         834,790,000
KQSN450-N6/595 1600 1480 DN450 2215.2 147.8        793,230,000         834,790,000
KQSN500-M6/860 800 990 DN500 2163 100        539,510,000         585,760,000
KQSN500-M6/834 710 990 DN500 2010 93        539,510,000         585,760,000
KQSN500-M6/791 630 990 DN500 1900 84        539,510,000         585,760,000
KQSN500-M6/757 560 990 DN500 1904 77        539,510,000         585,760,000
KQSN500-M6/705 500 990 DN500 1773 67        539,510,000         585,760,000
KQSN500-N6/860 630 990 DN500 1714 95        565,990,000         612,240,000
KQSN500-N6/817 560 990 DN500 1628 86        565,990,000         612,240,000
KQSN500-N6/783 500 990 DN500 1560 79        565,990,000         612,240,000
KQSN500-N6/748 450 990 DN500 1491 72        565,990,000         612,240,000
KQSN500-N6/705 400 990 DN500 1406 64        565,990,000         612,240,000
KQSN500-M9/675 450 990 DN500 2020 60        470,140,000         498,040,000
KQSN500-M9/648 400 990 DN500 1939 55        470,140,000         498,040,000
KQSN500-M9/621 355 990 DN500 1858 50        470,140,000         498,040,000
KQSN500-M9/587 315 990 DN500 1757 45        470,140,000         498,040,000
KQSN500-M9/554 280 990 DN500 1656 40        470,140,000         498,040,000
KQSN500-N9/675 355 990 DN500 1820 56        468,890,000         496,790,000
KQSN500-N9/647 315 990 DN500 1747 52        468,890,000         496,790,000
KQSN500-N9/613 280 990 DN500 1656 47        468,890,000         496,790,000
KQSN500-N9/587 250 990 DN500 1583 42        468,890,000         496,790,000
KQSN500-N9/574 250 990 DN500 1457 36        468,890,000         496,790,000
KQSN500-M13/530 280 990 DN500 2200 36        376,430,000         398,110,000
KQSN500-M13/519 280 990 DN500 2154 35        376,430,000         398,110,000
KQSN500-M13/498 250 990 DN500 2067 32        376,430,000         398,110,000
KQSN500-M13/477 220 990 DN500 1980 30        376,430,000         398,110,000
KQSN500-M13/461 200 990 DN500 1914 28        376,430,000         398,110,000
KQSN500-M13/440 185 990 DN500 1826 25        376,430,000         398,110,000
KQSN500-N13/530 220 990 DN500 1714 35        376,990,000         398,670,000
KQSN500-N13/504 185 990 DN500 1628 31        376,990,000         398,670,000
KQSN500-N13/477 160 990 DN500 1543 28        376,990,000         398,670,000
KQSN500-N13/440 132 990 DN500 1423 24        376,990,000         398,670,000
KQSN500-M19/452 160 990 DN500 2020 23        264,150,000         275,720,000
KQSN500-M19/434 160 990 DN500 1939 20        264,150,000         275,720,000
KQSN500-M19/407 132 990 DN500 1818 18        264,150,000         275,720,000
KQSN500-M19/371 110 990 DN500 1656 15        264,150,000         275,720,000
KQSN500-N19/452 160 990 DN500 1714 22        263,860,000         275,430,000
KQSN500-N19/420 132 990 DN500 1594 19        263,860,000         275,430,000
KQSN500-N19/389 90 990 DN500 1474 16        263,860,000         275,430,000
KQSN500-N19/371 90 990 DN500 1406 15        263,860,000         275,430,000
KQSN500-M20S/410 315 1480 DN500 2375 38        261,620,000         271,670,000
KQSN500-M20S/390 280 1480 DN500 2259 35        261,620,000         271,670,000
KQSN500-M20S/370 250 1480 DN500 2143 31        261,620,000         271,670,000
KQSN500-M20S/350 200 1480 DN500 2027 28        261,620,000         271,670,000
KQSN500-M20S/330 185 1480 DN500 1912 25        261,620,000         271,670,000
KQSN500-M20SJ/410 110 990 DN500 1587 17        261,620,000         271,670,000
KQSN500-M20SJ/390 90 990 DN500 1510 15        261,620,000         271,670,000
KQSN500-M20SJ/370 75 990 DN500 1432 14        261,620,000         271,670,000
KQSN500-M20SJ/350 75 990 DN500 1355 12        261,620,000         271,670,000
KQSN500-M20SJ/330 55 990 DN500 1277 11        261,620,000         271,670,000
KQSN500-M28/390 110 990 DN500 2105 14        300,060,000         315,380,000
KQSN500-M28/371 90 990 DN500 1919 12        300,060,000         315,380,000
KQSN500-M28/347 75 990 DN500 1798 10        300,060,000         315,380,000
KQSN500-M28/332 75 990 DN500 1717 9        300,060,000         315,380,000
KQSN500-N28/390 90 990 DN500 1800 14        300,060,000         315,380,000
KQSN500-N28/374 75 990 DN500 1728 12        300,060,000         315,380,000
KQSN500-N28/351 75 990 DN500 1620 11        300,060,000         315,380,000
KQSN500-N28/332 75 990 DN500 1457 9        300,060,000         315,380,000
KQSN400-M6W/725 1250 1480 DN400 2018 160        524,850,000         551,300,000
KQSN400-M6W/675 1000 1480 DN400 1918 137        524,850,000         551,300,000
KQSN400-M6W/620 800 1480 DN400 1818 111        524,850,000         551,300,000
KQSN400-M6W/570 630 1480 DN400 1708 91        524,850,000         551,300,000
KQSN400-N6W/724 1120 1480 DN400 1798 150        524,850,000         551,300,000
KQSN400-N6W/674 800 1480 DN400 1638 125        524,850,000         551,300,000
KQSN400-N6W/619 630 1480 DN400 1548 105        524,850,000         551,300,000
KQSN400-N6W/570 450 1480 DN400 1458 81        524,850,000         551,300,000
KQSN450-M8W/673 1600 1480 DN450 3178 144        584,150,000         615,580,000
KQSN450-M8W/615 1250 1480 DN450 2994 116        584,150,000         615,580,000
KQSN450-M8W/568 1000 1480 DN450 2863 95        584,150,000         615,580,000
KQSN450-M8W/518 800 1480 DN450 2759 77        584,150,000         615,580,000
KQSN450-N8W/673 1250 1480 DN450 2821 123        584,150,000         615,580,000
KQSN450-N8W/615 1000 1480 DN450 2639 103        584,150,000         615,580,000
KQSN450-N8W/568 800 1480 DN450 2479 87        584,150,000         615,580,000
KQSN450-N8W/518 630 1480 DN450 2335 73        584,150,000         615,580,000
KQSN450-M12W/538 900 1480 DN450 3180 76        365,880,000         386,110,000
KQSN450-M12W/502 710 1480 DN450 2960 66        365,880,000         386,110,000
KQSN450-M12W/465 560 1480 DN450 2860 55        365,880,000         386,110,000
KQSN450-M12W/428 450 1480 DN450 2690 44        365,880,000         386,110,000
KQSN450-N12W/538 710 1480 DN450 2690 73        365,880,000         386,110,000
KQSN450-N12W/502 560 1480 DN450 2490 66        365,880,000         386,110,000
KQSN450-N12W/465 450 1480 DN450 2320 56        365,880,000         386,110,000
KQSN450-N12W/428 400 1480 DN450 2280 46        365,880,000         386,110,000
KQSN500-M6W/940 1400 990 DN500 2900 135        730,490,000         790,040,000
KQSN500-M6W/880 1250 990 DN500 2715 118        730,490,000         790,040,000
KQSN500-M6W/825 1000 990 DN500 2545 104        730,490,000         790,040,000
KQSN500-M6W/770 800 990 DN500 2375 91        730,490,000         790,040,000
KQSN500-N6W/940 1250 990 DN500 2500 130        730,490,000         790,040,000
KQSN500-N6W/880 1000 990 DN500 2340 115        730,490,000         790,040,000
KQSN500-N6W/825 900 990 DN500 2195 101        730,490,000         790,040,000
KQSN500-N6W/770 710 990 DN500 2050 87        730,490,000         790,040,000
KQSN500-M11W/540 900 1480 DN500 2650 86        437,830,000         460,950,000
KQSN500-M11W/520 800 1480 DN500 2520 79        437,830,000         460,950,000
KQSN500-M11W/500 630 1480 DN500 2380 71        437,830,000         460,950,000
KQSN500-M11W/480 560 1480 DN500 2270 65        437,830,000         460,950,000
KQSN500-M11W/460 500 1480 DN500 2215 58        437,830,000         460,950,000
KQSN500-N11W/495 560 1480 DN500 2200 63        398,480,000         421,600,000
KQSN500-N11W/475 450 1480 DN500 2020 58        398,480,000         421,600,000
KQSN500-N11W/450 400 1480 DN500 1870 51        398,480,000         421,600,000
KQSN500-N11W/425 355 1480 DN500 1770 47        398,480,000         421,600,000
KQSN500-M12S/515 630 1480 DN500 2450 74        388,930,000         405,040,000
KQSN500-M12S/485 560 1480 DN500 2307 68        388,930,000         405,040,000
KQSN500-M12S/470 500 1480 DN500 2235 62        388,930,000         405,040,000
KQSN500-M12S/450 450 1480 DN500 2140 55        388,930,000         405,040,000
KQSN500-M12S/430 400 1480 DN500 2045 49        388,930,000         405,040,000
KQSN500-M12SJ/515 185 990 DN500 1560 34        388,930,000         405,040,000
KQSN500-M12SJ/485 160 990 DN500 1470 31        388,930,000         405,040,000
KQSN500-M12SJ/470 160 990 DN500 1423 28        388,930,000         405,040,000
KQSN500-M12SJ/450 132 990 DN500 1363 26        388,930,000         405,040,000
KQSN500-M12SJ/430 132 990 DN500 1302 24        388,930,000         405,040,000
KQSN500-M17S/432 450 1480 DN500 2500 49        384,390,000         397,110,000
KQSN500-M17S/410 400 1480 DN500 2400 44        384,390,000         397,110,000
KQSN500-M17S/391 355 1480 DN500 2264 40        384,390,000         397,110,000
KQSN500-M17S/374 280 1480 DN500 2165 37        384,390,000         397,110,000
KQSN500-M17S/354 250 1480 DN500 2067 34        384,390,000         397,110,000
KQSN500-M17SJ/432 132 990 DN500 1675 22        384,390,000         397,110,000
KQSN500-M17SJ/410 110 990 DN500 1608 20        384,390,000         397,110,000
KQSN500-M17SJ/391 110 990 DN500 1517 18        384,390,000         397,110,000
KQSN500-M17SJ/374 90 990 DN500 1451 16        384,390,000         397,110,000
KQSN500-M17SJ/354 75 990 DN500 1385 14        384,390,000         397,110,000
KQSN600-M6/1040 2500 990 DN600 4000 158        980,340,000      1,051,100,000
KQSN600-M6/964 2240 990 DN600 3840 143.8        980,340,000      1,051,100,000
KQSN600-M6/893 2000 990 DN600 3648 130.8        980,340,000      1,051,100,000
KQSN600-M6/812 1800 990 DN600 3465.6 119.1        980,340,000      1,051,100,000
KQSN600-M6/730 1600 990 DN600 3257.7 106        980,340,000      1,051,100,000
KQSN600-N6/1040 2240 990 DN600 3590 150        934,130,000      1,004,900,000
KQSN600-N6/964 2000 990 DN600 3446.4 138        934,130,000      1,004,900,000
KQSN600-N6/893 1800 990 DN600 3274.1 125.6        934,130,000      1,004,900,000
KQSN600-N6/812 1600 990 DN600 3110.4 114.3        934,130,000      1,004,900,000
KQSN600-N6/730 1400 990 DN600 2923.8 101.7        934,130,000      1,004,900,000
KQSN600-M8/940 2000 990 DN600 5069 116.3        952,650,000      1,018,750,000
KQSN600-M8/920 1800 990 DN600 4230 111.5        952,650,000      1,018,750,000
KQSN600-M8/870 1600 990 DN600 4000 101        952,650,000      1,018,750,000
KQSN600-M8/825 1250 990 DN600 3800 91        952,650,000      1,018,750,000
KQSN600-M8/775 1120 990 DN600 3500 81        952,650,000      1,018,750,000
KQSN600-N8/840 1250 990 DN600 3600 90        907,770,000         973,860,000
KQSN600-N8/805 1000 990 DN600 3500 83        907,770,000         973,860,000
KQSN600-N8/770 1000 990 DN600 3370 78        907,770,000         973,860,000
KQSN600-N8/735 900 990 DN600 3230 71        907,770,000         973,860,000
KQSN600-N8/700 800 990 DN600 3070 66        907,770,000         973,860,000
KQSN600-M9/782 900 990 DN600 3170 76        581,610,000         616,510,000
KQSN600-M9/751 800 990 DN600 3043 70        581,610,000         616,510,000
KQSN600-M9/712 710 990 DN600 2885 63        581,610,000         616,510,000
KQSN600-M9/657 560 990 DN600 2663 53        581,610,000         616,510,000
KQSN600-N9/782 710 990 DN600 2690 73        555,630,000         590,530,000
KQSN600-N9/766 630 990 DN600 2636 63        555,630,000         590,530,000
KQSN600-N9/719 560 990 DN600 2475 58        555,630,000         590,530,000
KQSN600-N9/680 500 990 DN600 2340 54        555,630,000         590,530,000
KQSN600-N9/657 450 990 DN600 2360 48        555,630,000         590,530,000
KQSN600-M10/700 2800 1480 DN600 5064 149.6        846,110,000         890,220,000
KQSN600-M10/670 2500 1480 DN600 4830 136.1        846,110,000         890,220,000
KQSN600-M10/635 2240 1480 DN600 4590 122.8        846,110,000         890,220,000
KQSN600-M10/605 2000 1480 DN600 4360 110.8        846,110,000         890,220,000
KQSN600-M10/575 1800 1480 DN600 4140 100        846,110,000         890,220,000
KQSN600-N10/710 2500 1480 DN600 5220 139.7        846,110,000         890,220,000
KQSN600-N10/675 2240 1480 DN600 4963 126.3        846,110,000         890,220,000
KQSN600-N10/640 2000 1480 DN600 4705 111.1        846,110,000         890,220,000
KQSN600-N10/605 1800 1480 DN600 4447 97.4        846,110,000         890,220,000
KQSN600-M10J/825 1250 990 DN600 4100 85        846,110,000         890,220,000
KQSN600-M10J/790 1120 990 DN600 3960 80        846,110,000         890,220,000
KQSN600-M10J/750 1000 990 DN600 3760 72.1        846,110,000         890,220,000
KQSN600-M10J/710 900 990 DN600 3560 64.6        846,110,000         890,220,000
KQSN600-M10J/670 800 990 DN600 3358 57.5        846,110,000         890,220,000
KQSN600-N10J/710 800 990 DN600 3492 62.5        846,110,000         890,220,000
KQSN600-N10J/675 710 990 DN600 3320 56.5        846,110,000         890,220,000
KQSN600-N10J/640 560 990 DN600 3147 49.7        846,110,000         890,220,000
KQSN600-N10J/605 500 990 DN600 2975 43.6        846,110,000         890,220,000
KQSN600-M12S/617 1600 1480 DN600 4040 105        634,630,000         657,370,000
KQSN600-M12S/580 1250 1480 DN600 3798 93        634,630,000         657,370,000
KQSN600-M12S/550 1120 1480 DN600 3601 84        634,630,000         657,370,000
KQSN600-M12S/520 1000 1480 DN600 3404 75        634,630,000         657,370,000
KQSN600-M12SJ/617 400 990 DN600 2700 46        634,630,000         657,370,000
KQSN600-M12SJ/580 355 990 DN600 2538 41        634,630,000         657,370,000
KQSN600-M12SJ/550 315 990 DN600 2407 37        634,630,000         657,370,000
KQSN600-M12SJ/520 280 990 DN600 2275 33        634,630,000         657,370,000
KQSN600-M13/631 560 990 DN600 3220 48        597,450,000         632,350,000
KQSN600-M13/618 500 990 DN600 3107 46        597,450,000         632,350,000
KQSN600-M13/593 450 990 DN600 2980 42        597,450,000         632,350,000
KQSN600-M13/568 400 990 DN600 2853 38        597,450,000         632,350,000
KQSN600-M13/540 355 990 DN600 2710 35        597,450,000         632,350,000
KQSN600-N13/631 450 990 DN600            597,450,000         632,350,000
KQSN600-N13/606 400 990 DN600            597,450,000         632,350,000
KQSN600-N13/574 355 990 DN600            597,450,000         632,350,000
KQSN600-N13/540 315 990 DN600            597,450,000         632,350,000
KQSN600-M14/643 560 990 DN600 3600 41        594,940,000         623,730,000
KQSN600-M14/628 500 990 DN600 3312 38        594,940,000         623,730,000
KQSN600-M14/608 450 990 DN600 3180 36        594,940,000         623,730,000
KQSN600-M14/583 400 990 DN600 3021 33        594,940,000         623,730,000
KQSN600-M14/548 315 990 DN600 2850 29        594,940,000         623,730,000
KQSN600-N14/642 500 990 DN600 3250 42        567,080,000         595,870,000
KQSN600-N14/627 450 990 DN600 3120 39        567,080,000         595,870,000
KQSN600-N14/607 400 990 DN600 2995 37        567,080,000         595,870,000
KQSN600-N14/582 355 990 DN600 2875 32        567,080,000         595,870,000
KQSN600-N14/547 315 990 DN600 2760 29        567,080,000         595,870,000
KQSN600-M17S/508 1000 1480 DN600 4080 68        460,510,000         480,360,000
KQSN600-M17S/482 800 1480 DN600 3870 60        460,510,000         480,360,000
KQSN600-M17S/460 710 1480 DN600 3694 54        460,510,000         480,360,000
KQSN600-M17S/440 630 1480 DN600 3533 49        460,510,000         480,360,000
KQSN600-M17S/420 560 1480 DN600 3373 55        460,510,000         480,360,000
KQSN600-M17SJ/508 280 990 DN600 2800 30        460,510,000         480,360,000
KQSN600-M17SJ/482 250 990 DN600 2656 25        460,510,000         480,360,000
KQSN600-M17SJ/460 200 990 DN600 2535 23        460,510,000         480,360,000
KQSN600-M17SJ/440 185 990 DN600 2425 21        460,510,000         480,360,000
KQSN600-M17SJ/420 160 990 DN600 2314 19        460,510,000         480,360,000
KQSN600-M19/540 355 990 DN600 3170 32        471,990,000         494,110,000
KQSN600-M19/529 355 990 DN600 3170 31        471,990,000         494,110,000
KQSN600-M19/508 315 990 DN600 2980 29        471,990,000         494,110,000
KQSN600-M19/470 250 990 DN600 2758 24        471,990,000         494,110,000
KQSN600-N19/540 315 990 DN600 2690 31        471,470,000         493,590,000
KQSN600-N19/518 280 990 DN600 2582 29        471,470,000         493,590,000
KQSN600-N19/497 250 990 DN600 2475 26        471,470,000         493,590,000
KQSN600-N19/470 220 990 DN600 2340 24        471,470,000         493,590,000
KQSN600-M20S/460 560 1480 DN600 3372 48        386,320,000         400,550,000
KQSN600-M20S/440 500 1480 DN600 3226 44        386,320,000         400,550,000
KQSN600-M20S/425 450 1480 DN600 3116 41        386,320,000         400,550,000
KQSN600-M20S/410 400 1480 DN600 3006 38        386,320,000         400,550,000
KQSN600-M20S/395 400 1480 DN600 2897 36        386,320,000         400,550,000
KQSN600-M20SJ/460 160 990 DN600 2269 21        386,320,000         400,550,000
KQSN600-M20SJ/440 160 990 DN600 2170 19        386,320,000         400,550,000
KQSN600-M20SJ/425 160 990 DN600 2097 18        386,320,000         400,550,000
KQSN600-M20SJ/410 132 990 DN600 2023 17        386,320,000         400,550,000
KQSN600-M20SJ/395 110 990 DN600 1949 15        386,320,000         400,550,000
KQSN600-M27/485 250 990 DN600 3216 22        417,960,000         437,200,000
KQSN600-M27/461 220 990 DN600 3050 20        417,960,000         437,200,000
KQSN600-M27/437 200 990 DN600 2900 18        417,960,000         437,200,000
KQSN600-M27/412 185 990 DN600 2750 16        417,960,000         437,200,000
KQSN600-N27/485 220 990 DN600 2690 22        416,940,000         436,180,000
KQSN600-N27/466 200 990 DN600 2582 20        416,940,000         436,180,000
KQSN600-N27/441 185 990 DN600 2448 18        416,940,000         436,180,000
KQSN600-N27/412 160 990 DN600 2286 16        416,940,000         436,180,000
KQSN700-M6/1040 2800 990 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-M6/975 2240 990 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-M6/915 1800 990 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-M6/860 1600 990 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-N6/1040 2500 990 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-N6/975 2000 990 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-N6/915 1600 990 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-N6/860 1250 990 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-M6J/1140 1600 740 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-M6J/1040 1250 740 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-M6J/975 1000 740 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-M6J/915 800 740 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-M6J/860 630 740 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-N6J/1140 1250 740 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-N6J/1040 1000 740 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-N6J/975 800 740 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-N6J/915 630 740 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-N6J/860 560 740 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-M6JJ/1140 900 590 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-M6JJ/1040 630 590 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-M6JJ/975 500 590 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-M6JJ/915 400 590 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-M6JJ/860 315 590 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-N6JJ/1140 630 590 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-N6JJ/1040 500 590 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-N6JJ/975 400 590 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-N6JJ/915 315 590 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-N6JJ/860 280 590 DN700         1,459,290,000      1,576,560,000
KQSN700-M9/936 2000 990 DN700         1,102,020,000      1,178,440,000
KQSN700-M9/901 1800 990 DN700         1,102,020,000      1,178,440,000
KQSN700-M9/869 1600 990 DN700         1,102,020,000      1,178,440,000
KQSN700-M9/800 1250 990 DN700         1,102,020,000      1,178,440,000
KQSN700-M9/752 1120 990 DN700         1,102,020,000      1,178,440,000
KQSN700-N9/935 1600 990 DN700         1,102,020,000      1,178,440,000
KQSN700-N9/900 1400 990 DN700         1,102,020,000      1,178,440,000
KQSN700-N9/868 1250 990 DN700         1,102,020,000      1,178,440,000
KQSN700-N9/798 1000 990 DN700         1,102,020,000      1,178,440,000
KQSN700-N9/751 900 990 DN700         1,102,020,000      1,178,440,000
KQSN700-M9J/935 800 740 DN700         1,102,020,000      1,178,440,000
KQSN700-M9J/901 710 740 DN700         1,102,020,000      1,178,440,000
KQSN700-M9J/869 630 740 DN700         1,102,020,000      1,178,440,000
KQSN700-M9J/799 560 740 DN700         1,102,020,000      1,178,440,000
KQSN700-M9J/752 450 740 DN700         1,102,020,000      1,178,440,000
KQSN700-N9J/935 710 740 DN700         1,102,020,000      1,178,440,000
KQSN700-N9J/900 630 740 DN700         1,102,020,000      1,178,440,000
KQSN700-N9J/868 500 740 DN700         1,102,020,000      1,178,440,000
KQSN700-N9J/798 450 740 DN700         1,102,020,000      1,178,440,000
KQSN700-N9J/751 400 740 DN700         1,102,020,000      1,178,440,000
KQSN700-M12S/740 1120 990 DN700            792,490,000         842,270,000
KQSN700-M12S/700 1000 990 DN700            792,490,000         842,270,000
KQSN700-M12S/665 900 990 DN700            792,490,000         842,270,000
KQSN700-M12S/630 800 990 DN700            792,490,000         842,270,000
KQSN700-M12S/600 630 990 DN700            792,490,000         842,270,000
KQSN700-M12SJ/740 500 740 DN700            792,490,000         842,270,000
KQSN700-M12SJ/700 450 740 DN700            792,490,000         842,270,000
KQSN700-M12SJ/665 400 740 DN700            792,490,000         842,270,000
KQSN700-M12SJ/630 355 740 DN700            792,490,000         842,270,000
KQSN700-M12SJ/600 280 740 DN700            792,490,000         842,270,000
KQSN700-M14/701 1000 990 DN700            686,090,000         722,710,000
KQSN700-M14/639 800 990 DN700            686,090,000         722,710,000
KQSN700-M14/602 630 990 DN700            686,090,000         722,710,000
KQSN700-M14/578 560 990 DN700            686,090,000         722,710,000
KQSN700-N14/700 800 990 DN700            686,090,000         722,710,000
KQSN700-N14/638 710 990 DN700            686,090,000         722,710,000
KQSN700-N14/600 560 990 DN700            686,090,000         722,710,000
KQSN700-N14/577 500 990 DN700            686,090,000         722,710,000
KQSN700-M14J/701 400 740 DN700            686,090,000         722,710,000
KQSN700-M14J/639 355 740 DN700            686,090,000         722,710,000
KQSN700-M14J/602 280 740 DN700            686,090,000         722,710,000
KQSN700-M14J/578 250 740 DN700            686,090,000         722,710,000
KQSN700-N14J/700 355 740 DN700            686,090,000         722,710,000
KQSN700-N14J/638 315 740 DN700            686,090,000         722,710,000
KQSN700-N14J/600 250 740 DN700            686,090,000         722,710,000
KQSN700-N14J/577 220 740 DN700            686,090,000         722,710,000
KQSN700-M17S/620 800 990 DN700            631,080,000         670,420,000
KQSN700-M17S/580 630 990 DN700            631,080,000         670,420,000
KQSN700-M17S/550 560 990 DN700            631,080,000         670,420,000
KQSN700-M17S/530 500 990 DN700            631,080,000         670,420,000
KQSN700-M17S/510 450 990 DN700            631,080,000         670,420,000
KQSN700-M17SJ/620 355/315 740 DN700            631,080,000         670,420,000
KQSN700-M17SJ/580 280 740 DN700            631,080,000         670,420,000
KQSN700-M17SJ/550 250/220 740 DN700            631,080,000         670,420,000
KQSN700-M17SJ/530 200/185 740 DN700            631,080,000         670,420,000
KQSN700-M17SJ/510 160 740 DN700            631,080,000         670,420,000
KQSN700-M20S/534 355 990 DN700            506,560,000         530,090,000
KQSN700-M20S/515 315 990 DN700            506,560,000         530,090,000
KQSN700-M20S/495 280 990 DN700            506,560,000         530,090,000
KQSN700-M20S/475 250 990 DN700            506,560,000         530,090,000
KQSN700-M20S/455 220 990 DN700            506,560,000         530,090,000
KQSN700-M20SJ/534 160 740 DN700            506,560,000         530,090,000
KQSN700-M20SJ/515 132 740 DN700            506,560,000         530,090,000
KQSN700-M20SJ/495 132 740 DN700            506,560,000         530,090,000
KQSN700-M20SJ/475 110 740 DN700            506,560,000         530,090,000
KQSN700-M20SJ/455 110 740 DN700            506,560,000         530,090,000
KQSN700-M27/571 400 990 DN700            655,150,000         686,470,000
KQSN700-M27/547 355 990 DN700            655,150,000         686,470,000
KQSN700-M27/526 315 990 DN700            655,150,000         686,470,000
KQSN700-M27/510 250 990 DN700            655,150,000         686,470,000
KQSN700-N27/570 355 990 DN700            655,150,000         686,470,000
KQSN700-N27/535 280 990 DN700            655,150,000         686,470,000
KQSN700-N27/513 250 990 DN700            655,150,000         686,470,000
KQSN700-N27/502 220 990 DN700            655,150,000         686,470,000
KQSN700-M27J/571 185 740 DN700            655,150,000         686,470,000
KQSN700-M27J/547 160 740 DN700            655,150,000         686,470,000
KQSN700-M27J/526 132 740 DN700            655,150,000         686,470,000
KQSN700-M27J/510 110 740 DN700            655,150,000         686,470,000
KQSN700-N27J/570 160 740 DN700            655,150,000         686,470,000
KQSN700-N27J/535 132 740 DN700            655,150,000         686,470,000
KQSN700-N27J/513 110 740 DN700            655,150,000         686,470,000
KQSN700-N27J/502 110 740 DN700            655,150,000         686,470,000
KQSN800-M12/1010 1800 740 DN800         1,409,150,000      1,494,110,000
KQSN800-M12/950 1600 740 DN800         1,409,150,000      1,494,110,000
KQSN800-M12/890 1250 740 DN800         1,409,150,000      1,494,110,000
KQSN800-M12/840 1000 740 DN800         1,409,150,000      1,494,110,000
KQSN800-N12/1010 1600 740 DN800         1,409,150,000      1,494,110,000
KQSN800-N12/950 1250 740 DN800         1,409,150,000      1,494,110,000
KQSN800-N12/890 1000 740 DN800         1,409,150,000      1,494,110,000
KQSN800-N12/840 800 740 DN800         1,409,150,000      1,494,110,000
KQSN800-M12S/775 1400 990 DN800            920,430,000         980,840,000
KQSN800-M12S/740 1250 990 DN800            920,430,000         980,840,000
KQSN800-M12S/721 1120 990 DN800            920,430,000         980,840,000
KQSN800-M12S/680 1000 990 DN800            920,430,000         980,840,000
KQSN800-M12S/640 900 990 DN800            920,430,000         980,840,000
KQSN800-M12SJ/775 630 740 DN800            920,430,000         980,840,000
KQSN800-M12SJ/740 560 740 DN800            920,430,000         980,840,000
KQSN800-M12SJ/721 500 740 DN800            920,430,000         980,840,000
KQSN800-M12SJ/680 450 740 DN800            920,430,000         980,840,000
KQSN800-M12SJ/640 400 740 DN800            920,430,000         980,840,000
KQSN800-M13/890 1250 740 DN800         1,188,270,000      1,270,770,000
KQSN800-M13/855 1120 740 DN800         1,188,270,000      1,270,770,000
KQSN800-M13/820 1000 740 DN800         1,188,270,000      1,270,770,000
KQSN800-M13/788 900 740 DN800         1,188,270,000      1,270,770,000
KQSN800-N13/890 1000 740 DN800         1,188,270,000      1,270,770,000
KQSN800-N13/855 900 740 DN800         1,188,270,000      1,270,770,000
KQSN800-N13/820 800 740 DN800         1,188,270,000      1,270,770,000
KQSN800-N13/788 710 740 DN800         1,188,270,000      1,270,770,000
KQSN800-M14/862 2500 990 DN800         1,158,450,000      1,235,080,000
KQSN800-M14/818 2000 990 DN800         1,158,450,000      1,235,080,000
KQSN800-M14/765 1600 990 DN800         1,158,450,000      1,235,080,000
KQSN800-M14/720 1400 990 DN800         1,158,450,000      1,235,080,000
KQSN800-M14/666 1120 990 DN800         1,158,450,000      1,235,080,000
KQSN800-N14/860 2000 990 DN800         1,158,450,000      1,235,080,000
KQSN800-N14/817 1600 990 DN800         1,158,450,000      1,235,080,000
KQSN800-N14/763 1400 990 DN800         1,158,450,000      1,235,080,000
KQSN800-N14/718 1250 990 DN800         1,158,450,000      1,235,080,000
KQSN800-N14/664 1000 990 DN800         1,158,450,000      1,235,080,000
KQSN800-M14J/862 900 740 DN800         1,158,450,000      1,235,080,000
KQSN800-M14J/818 800 740 DN800         1,158,450,000      1,235,080,000
KQSN800-M14J/765 710 740 DN800         1,158,450,000      1,235,080,000
KQSN800-M14J/720 560 740 DN800         1,158,450,000      1,235,080,000
KQSN800-M14J/666 500 740 DN800         1,158,450,000      1,235,080,000
KQSN800-N14J/860 800 740 DN800         1,158,450,000      1,235,080,000
KQSN800-N14J/817 710 740 DN800         1,158,450,000      1,235,080,000
KQSN800-N14J/763 560 740 DN800         1,158,450,000      1,235,080,000
KQSN800-N14J/718 500 740 DN800         1,158,450,000      1,235,080,000
KQSN800-N14J/664 400 740 DN800         1,158,450,000      1,235,080,000
KQSN800-M17S/650 1120 990 DN800            946,660,000         999,810,000
KQSN800-M17S/625 1000 990 DN800            946,660,000         999,810,000
KQSN800-M17S/600 900 990 DN800            946,660,000         999,810,000
KQSN800-M17S/575 800 990 DN800            946,660,000         999,810,000
KQSN800-M17S/550 710 990 DN800            946,660,000         999,810,000
KQSN800-M17SJ/650 450 740 DN800            946,660,000         999,810,000
KQSN800-M17SJ/625 400 740 DN800            946,660,000         999,810,000
KQSN800-M17SJ/600 355 740 DN800            946,660,000         999,810,000
KQSN800-M17SJ/575 315 740 DN800            946,660,000         999,810,000
KQSN800-M17SJ/550 280 740 DN800            946,660,000         999,810,000
KQSN800-M20/707 1000 990 DN800            956,640,000      1,006,390,000
KQSN800-M20/673 900 990 DN800            956,640,000      1,006,390,000
KQSN800-M20/633 800 990 DN800            956,640,000      1,006,390,000
KQSN800-M20/598 630 990 DN800            956,640,000      1,006,390,000
KQSN800-N20/706 800 990 DN800            956,640,000      1,006,390,000
KQSN800-N20/672 710 990 DN800            956,640,000      1,006,390,000
KQSN800-N20/631 630 990 DN800            956,640,000      1,006,390,000
KQSN800-N20/597 560 990 DN800            956,640,000      1,006,390,000
KQSN800-M20J/707 450 740 DN800            956,640,000      1,006,390,000
KQSN800-M20J/673 400 740 DN800            956,640,000      1,006,390,000
KQSN800-M20J/633 355 740 DN800            956,640,000      1,006,390,000
KQSN800-M20J/598 280 740 DN800            956,640,000      1,006,390,000
KQSN800-N20J/706 355 740 DN800            956,640,000      1,006,390,000
KQSN800-N20J/672 315 740 DN800            956,640,000      1,006,390,000
KQSN800-N20J/631 280 740 DN800            956,640,000      1,006,390,000
KQSN800-N20J/597 250 740 DN800            956,640,000      1,006,390,000
KQSN800-M20S/605 710 990 DN800            693,450,000         731,300,000
KQSN800-M20S/575 560 990 DN800            693,450,000         731,300,000
KQSN800-M20S/545 500 990 DN800            693,450,000         731,300,000
KQSN800-M20S/525 450 990 DN800            693,450,000         731,300,000
KQSN800-M20S/505 400 990 DN800            693,450,000         731,300,000
KQSN800-M20SJ/605 315/280 740 DN800            693,450,000         731,300,000
KQSN800-M20SJ/575 250 740 DN800            693,450,000         731,300,000
KQSN800-M20SJ/545 220 740 DN800            693,450,000         731,300,000
KQSN800-M20SJ/525 185 740 DN800            693,450,000         731,300,000
KQSN800-M20SJ/505 160 740 DN800            693,450,000         731,300,000
KQSN800-M24/666 630 740 DN800            935,520,000         992,370,000
KQSN800-M24/651 560 740 DN800            935,520,000         992,370,000
KQSN800-M24/637 500 740 DN800            935,520,000         992,370,000
KQSN800-M24/625 450 740 DN800            935,520,000         992,370,000
KQSN800-M24/618 400 740 DN800            935,520,000         992,370,000
KQSN800-N24/665 500 740 DN800            935,520,000         992,370,000
KQSN800-N24/650 450 740 DN800            935,520,000         992,370,000
KQSN800-N24/636 400 740 DN800            935,520,000         992,370,000
KQSN800-N24/622 400 740 DN800            935,520,000         992,370,000
KQSN800-M28/567 710 990 DN800            816,030,000         860,060,000
KQSN800-M28/538 630 990 DN800            816,030,000         860,060,000
KQSN800-M28/508 560 990 DN800            816,030,000         860,060,000
KQSN800-M28/472 450 990 DN800            816,030,000         860,060,000
KQSN800-M28/448 400 990 DN800            816,030,000         860,060,000
KQSN800-N28/566 560 990 DN800            816,030,000         860,060,000
KQSN800-N28/537 500 990 DN800            816,030,000         860,060,000
KQSN800-N28/507 450 990 DN800            816,030,000         860,060,000
KQSN800-N28/471 400 990 DN800            816,030,000         860,060,000
KQSN800-M28J/567 280 740 DN800            816,030,000         860,060,000
KQSN800-M28J/538 250 740 DN800            816,030,000         860,060,000
KQSN800-M28J/508 220 740 DN800            816,030,000         860,060,000
KQSN800-M28J/472 185 740 DN800            816,030,000         860,060,000
KQSN800-M28J/448 185 740 DN800            816,030,000         860,060,000
KQSN800-N28J/566 250 740 DN800            816,030,000         860,060,000
KQSN800-N28J/537 220 740 DN800            816,030,000         860,060,000
KQSN800-N28J/507 200 740 DN800            816,030,000         860,060,000
KQSN800-N28J/471 185 740 DN800            816,030,000         860,060,000
KQSN900-M12S/874 2500 990 DN900         1,593,430,000      1,680,100,000
KQSN900-M12S/826 2240 990 DN900         1,593,430,000      1,680,100,000
KQSN900-M12S/800 2000 990 DN900         1,593,430,000      1,680,100,000
KQSN900-M12S/778 1800 990 DN900         1,593,430,000      1,680,100,000
KQSN900-M12S/730 1600 990 DN900         1,593,430,000      1,680,100,000
KQSN900-M12SJ/874 1120 740 DN900         1,593,430,000      1,680,100,000
KQSN900-M12SJ/850 1000 740 DN900         1,593,430,000      1,680,100,000
KQSN900-M12SJ/828 900 740 DN900         1,593,430,000      1,680,100,000
KQSN900-M12SJ/778 800 740 DN900         1,593,430,000      1,680,100,000
KQSN900-M12SJ/730 710 740 DN900         1,593,430,000      1,680,100,000
KQSN900-M17S/732 1800 990 DN900         1,150,970,000      1,226,740,000
KQSN900-M17S/684 1400 990 DN900         1,150,970,000      1,226,740,000
KQSN900-M17S/649 1120 990 DN900         1,150,970,000      1,226,740,000
KQSN900-M17S/625 1000 990 DN900         1,150,970,000      1,226,740,000
KQSN900-M17S/602 900 990 DN900         1,150,970,000      1,226,740,000
KQSN900-M17SJ/732 800 740 DN900         1,150,970,000      1,226,740,000
KQSN900-M17SJ/684 630/560 740 DN900         1,150,970,000      1,226,740,000
KQSN900-M17SJ/649 500/450 740 DN900         1,150,970,000      1,226,740,000
KQSN900-M17SJ/625 450/400 740 DN900         1,150,970,000      1,226,740,000
KQSN900-M17SJ/602 400/355 740 DN900         1,150,970,000      1,226,740,000
KQSN900-M20S/696 1400 990 DN900            998,480,000      1,052,550,000
KQSN900-M20S/665 1250 990 DN900            998,480,000      1,052,550,000
KQSN900-M20S/645 1120 990 DN900            998,480,000      1,052,550,000
KQSN900-M20S/620 1000 990 DN900            998,480,000      1,052,550,000
KQSN900-M20S/595 900 990 DN900            998,480,000      1,052,550,000
KQSN900-M20SJ/696 560 740 DN900            998,480,000      1,052,550,000
KQSN900-M20SJ/665 500 740 DN900            998,480,000      1,052,550,000
KQSN900-M20SJ/645 450 740 DN900            998,480,000      1,052,550,000
KQSN900-M20SJ/620 400 740 DN900            998,480,000      1,052,550,000
KQSN900-M20SJ/595 355 740 DN900            998,480,000      1,052,550,000
KQSN900-M23/868 1400 740 DN900         1,583,200,000      1,683,460,000
KQSN900-M23/818 1250 740 DN900         1,583,200,000      1,683,460,000
KQSN900-M23/778 1120 740 DN900         1,583,200,000      1,683,460,000
KQSN900-M23/736 1000 740 DN900         1,583,200,000      1,683,460,000
KQSN900-M23/680 900 740 DN900         1,583,200,000      1,683,460,000
KQSN900-N23/866 1250 740 DN900         1,583,200,000      1,683,460,000
KQSN900-N23/817 1120 740 DN900         1,583,200,000      1,683,460,000
KQSN900-N23/777 1000 740 DN900         1,583,200,000      1,683,460,000
KQSN900-N23/735 900 740 DN900         1,583,200,000      1,683,460,000
KQSN900-N23/680 710 740 DN900         1,583,200,000      1,683,460,000
KQSN900-M23J/868 710 585 DN900         1,583,200,000      1,683,460,000
KQSN900-M23J/818 630 585 DN900         1,583,200,000      1,683,460,000
KQSN900-M23J/778 560 585 DN900         1,583,200,000      1,683,460,000
KQSN900-M23J/736 500 585 DN900         1,583,200,000      1,683,460,000
KQSN900-M23J/680 450 585 DN900         1,583,200,000      1,683,460,000
KQSN900-N23J/866 630 585 DN900         1,583,200,000      1,683,460,000
KQSN900-N23J/817 560 585 DN900         1,583,200,000      1,683,460,000
KQSN900-N23J/777 500 585 DN900         1,583,200,000      1,683,460,000
KQSN900-N23J/735 450 585 DN900         1,583,200,000      1,683,460,000
KQSN900-N23J/680 400 585 DN900         1,583,200,000      1,683,460,000
KQSN900-M27/813 900 740 DN900         1,335,650,000      1,422,940,000
KQSN900-M27/781 800 740 DN900         1,335,650,000      1,422,940,000
KQSN900-M27/750 710 740 DN900         1,335,650,000      1,422,940,000
KQSN900-M27/718 630 740 DN900         1,335,650,000      1,422,940,000
KQSN900-M27/685 560 740 DN900         1,335,650,000      1,422,940,000
KQSN900-N27/812 710 740 DN900         1,335,650,000      1,422,940,000
KQSN900-N27/780 630 740 DN900         1,335,650,000      1,422,940,000
KQSN900-N27/749 560 740 DN900         1,335,650,000      1,422,940,000
KQSN900-N27/716 500 740 DN900         1,335,650,000      1,422,940,000
KQSN900-N27/683 450 740 DN900         1,335,650,000      1,422,940,000
KQSN900-M27J/813 450 585 DN900         1,335,650,000      1,422,940,000
KQSN900-M27J/781 400 585 DN900         1,335,650,000      1,422,940,000
KQSN900-M27J/750 355 585 DN900         1,335,650,000      1,422,940,000
KQSN900-M27J/718 315 585 DN900         1,335,650,000      1,422,940,000
KQSN900-M27J/685 280 585 DN900         1,335,650,000      1,422,940,000
KQSN900-N27J/812 355 585 DN900         1,335,650,000      1,422,940,000
KQSN900-N27J/780 315 585 DN900         1,335,650,000      1,422,940,000
KQSN900-N27J/749 280 585 DN900         1,335,650,000      1,422,940,000
KQSN900-N27J/716 250 585 DN900         1,335,650,000      1,422,940,000
KQSN900-N27J/683 250 585 DN900         1,335,650,000      1,422,940,000
KQSN1000-M12S/1020 2240 740 DN1000         1,891,700,000      2,020,420,000
KQSN1000-M12S/985 2000 740 DN1000         1,891,700,000      2,020,420,000
KQSN1000-M12S/950 2000/1800 740 DN1000         1,891,700,000      2,020,420,000
KQSN1000-M12S/900 1600 740 DN1000         1,891,700,000      2,020,420,000
KQSN1000-M12S/850 1600/1400 740 DN1000         1,891,700,000      2,020,420,000
KQSN1000-M12SJ/1020 1250 590 DN1000         1,891,700,000      2,020,420,000
KQSN1000-M12SJ/985 1120 590 DN1000         1,891,700,000      2,020,420,000
KQSN1000-M12SJ/950 1000 590 DN1000         1,891,700,000      2,020,420,000
KQSN1000-M12SJ/900 900 590 DN1000         1,891,700,000      2,020,420,000
KQSN1000-M12SJ/850 710 590 DN1000         1,891,700,000      2,020,420,000
KQSN1000-M14/1160 2500 590 DN1000         2,399,860,000  
KQSN1000-M14/1125 2240 590 DN1000         2,399,860,000  
KQSN1000-M14/1090 2000 590 DN1000         2,399,860,000  
KQSN1000-M14/1060 1800 590 DN1000         2,399,860,000  
KQSN1000-M14/1030 1400 590 DN1000         2,399,860,000  
KQSN1000-N14/1160 2240 590 DN1000         2,399,860,000  
KQSN1000-N14/1125 2000 590 DN1000         2,399,860,000  
KQSN1000-N14/1090 1800 590 DN1000         2,399,860,000  
KQSN1000-N14/1060 1600 590 DN1000         2,399,860,000  
KQSN1000-N14/1030 1400 590 DN1000         2,399,860,000  
KQSN1000-M14J/1160 2240 490 DN1000         2,399,860,000  
KQSN1000-M14J/1125 2000 490 DN1000         2,399,860,000  
KQSN1000-M14J/1090 1250 490 DN1000         2,399,860,000  
KQSN1000-M14J/1060 1120 490 DN1000         2,399,860,000  
KQSN1000-M14J/1030 900 490 DN1000         2,399,860,000  
KQSN1000-N14J/1160 1250 490 DN1000         2,399,860,000  
KQSN1000-N14J/1125 1120 490 DN1000         2,399,860,000  
KQSN1000-N14J/1090 1120 490 DN1000         2,399,860,000  
KQSN1000-N14J/1060 1000 490 DN1000         2,399,860,000  
KQSN1000-N14J/1030 800 490 DN1000         2,399,860,000  
KQSN1000-M17S/855 1600 740 DN1000         1,888,680,000      2,013,840,000
KQSN1000-M17S/830 1600 740 DN1000         1,888,680,000      2,013,840,000
KQSN1000-M17S/800 1400 740 DN1000         1,888,680,000      2,013,840,000
KQSN1000-M17S/780 1250 740 DN1000         1,888,680,000      2,013,840,000
KQSN1000-M17S/750 1120 740 DN1000         1,888,680,000      2,013,840,000
KQSN1000-M17SJ/855 800 590 DN1000         1,888,680,000      2,013,840,000
KQSN1000-M17SJ/830 800 590 DN1000         1,888,680,000      2,013,840,000
KQSN1000-M17SJ/800 710 590 DN1000         1,888,680,000      2,013,840,000
KQSN1000-M17SJ/780 630 590 DN1000         1,888,680,000      2,013,840,000
KQSN1000-M17SJ/750 560 590 DN1000         1,888,680,000      2,013,840,000
KQSN1000-M20/1038 1800 585 DN1000         2,197,280,000      2,352,410,000
KQSN1000-M20/998 1600 585 DN1000         2,197,280,000      2,352,410,000
KQSN1000-M20/961 1400 585 DN1000         2,197,280,000      2,352,410,000
KQSN1000-M20/934 1250 585 DN1000         2,197,280,000      2,352,410,000
KQSN1000-M20/898 1000 585 DN1000         2,197,280,000      2,352,410,000
KQSN1000-N20/1036 1400 585 DN1000         2,197,280,000      2,352,410,000
KQSN1000-N20/996 1250 585 DN1000         2,197,280,000      2,352,410,000
KQSN1000-N20/960 1120 585 DN1000         2,197,280,000      2,352,410,000
KQSN1000-N20/933 1000 585 DN1000         2,197,280,000      2,352,410,000
KQSN1000-N20/897 900 585 DN1000         2,197,280,000      2,352,410,000
KQSN1000-M20J/1038 1120 490 DN1000         2,197,280,000      2,352,410,000
KQSN1000-M20J/998 1000 490 DN1000         2,197,280,000      2,352,410,000
KQSN1000-M20J/961 800 490 DN1000         2,197,280,000      2,352,410,000
KQSN1000-M20J/934 710 490 DN1000         2,197,280,000      2,352,410,000
KQSN1000-M20J/898 630 490 DN1000         2,197,280,000      2,352,410,000
KQSN1000-N20J/1036 800 490 DN1000         2,197,280,000      2,352,410,000
KQSN1000-N20J/996 710 490 DN1000         2,197,280,000      2,352,410,000
KQSN1000-N20J/960 630 490 DN1000         2,197,280,000      2,352,410,000
KQSN1000-N20J/933 560 490 DN1000         2,197,280,000      2,352,410,000
KQSN1000-N20J/897 500 490 DN1000         2,197,280,000      2,352,410,000
KQSN1000-M20S/888 1800 740 DN1000         1,724,750,000      1,827,040,000
KQSN1000-M20S/845 1600 740 DN1000         1,724,750,000      1,827,040,000
KQSN1000-M20S/820 1400 740 DN1000         1,724,750,000      1,827,040,000
KQSN1000-M20S/785 1250 740 DN1000         1,724,750,000      1,827,040,000
KQSN1000-M20S/760 1120 740 DN1000         1,724,750,000      1,827,040,000
KQSN1000-M20SJ/888 900 590 DN1000         1,724,750,000      1,827,040,000
KQSN1000-M20SJ/845 800 590 DN1000         1,724,750,000      1,827,040,000
KQSN1000-M20SJ/820 710 590 DN1000         1,724,750,000      1,827,040,000
KQSN1000-M20SJ/785 630 590 DN1000         1,724,750,000      1,827,040,000
KQSN1000-M20SJ/760 560 590 DN1000         1,724,750,000      1,827,040,000
KQSN1000-M27/880 1000 585 DN1000         1,703,660,000      1,822,640,000
KQSN1000-M27/855 900 585 DN1000         1,703,660,000      1,822,640,000
KQSN1000-M27/828 800 585 DN1000         1,703,660,000      1,822,640,000
KQSN1000-M27/792 710 585 DN1000         1,703,660,000      1,822,640,000
KQSN1000-M27/756 630 585 DN1000         1,703,660,000      1,822,640,000
KQSN1000-N27/818 630 585 DN1000         1,703,660,000      1,822,640,000
KQSN1000-N27/788 560 585 DN1000         1,703,660,000      1,822,640,000
KQSN1000-N27/738 500 585 DN1000         1,703,660,000      1,822,640,000
KQSN1000-M27J/880 630 490 DN1000         1,703,660,000      1,822,640,000
KQSN1000-M27J/855 560 490 DN1000         1,703,660,000      1,822,640,000
KQSN1000-M27J/828 500 490 DN1000         1,703,660,000      1,822,640,000
KQSN1000-M27J/792 450 490 DN1000         1,703,660,000      1,822,640,000
KQSN1000-M27J/756 400 490 DN1000         1,703,660,000      1,822,640,000
KQSN1000-N27J/818 400 490 DN1000         1,703,660,000      1,822,640,000
KQSN1000-N27J/788 355 490 DN1000         1,703,660,000      1,822,640,000
KQSN1000-N27J/738 315 490 DN1000         1,703,660,000      1,822,640,000
0979 56 90 91